Успех ученика на крају првог периода опомена

На седницама Одељењских већа , одржаним 23 новебра 2016 године, разматрани су и анализирани успех и дисциплина ученика на крају првог периода опомена, који су презентовани на родитељском састанку, одржаном 28 новембра 2016 године у 14 часова. Успех је следећи:

Први разред: 45 ученика. Са позитивним успехом је 39 ученика или 86,67% са недовољним успехом је 6 ученика, од којих са 1 нед. оценом је 4 ученика или 8.89%, са 3 недовољне 2 ученика или 4.44%.

Други разред: 63 ученика. Са позитивним успехом је 54 ученика или 84.38 % са недовољним успехом 10, од којих са 1 нед.7 или 10.94%, са 2 нед. је 2 ученика или 3.13%, са 3 нед. је 1 ученик или 1.56%.

Трећи разред: 63 ученика. Са позитивним успехом је 45 ученика или 71.43%, са недовољним 18, од којих са 1 нед. 10 ученика или 15.87% , са 2 нед. је 5 ученика или 7.94%, са 3 недовољне је 2 ученика или 3.17%,

Четврти разред: 60 ученика. Са позитивним успехом је 30 ученика или 50%, са недовољним 30, од којих са 1 нед. 11 ученика или 18.33%,, са 2 нед.11 ученика или 18.33%, са 3 нед. је 2 ученика или 3.33%, са 4 и више је 6 ученика или 10%.

Општи успех: Укупно 232 ученика, од којих са позитивним успехом је 168 ученика или 72,41% , а са недовољним успехом је 64 ученика, од којих са 1 недовољном 32 ученика или 13,79 %, са 2 недовољне оцене је 18 ученика или 7,76 %, са 3 недовољне : 7 ученика или 3.02%, са 4 и више недовољних оцена је 7 ученика или 3.02%. Најбољи успех остварили су ученици првог разреда.

Предочен је и успех ученика, који се истичу и постижу запажане резултате. Што се тиче изостајања, највећи број ученика изостаје због здравствених разлога и због активности и ангажовања у различитим програмима, али има и неоправданог изостајања, које често доводи до слабијих резултата у раду ученика. Проблеми неоправданог изостајања ученика са наставе се најуспешније решавају тамо где је и најбоља сарадња са родитељима. У циљу превазилажења овог проблема, за неколико ученика школа је организовала појачан васпитни рад. Неколико одељењских старешина организовало је радионице на тему развијање емпатије и саосећајног уживљавања осећања и потребе других.

На основу Плана унапређења квалитета образовно-васпитног рада и реализације Развојног плана рада школе и Годишњег плана рада, биће предузете неопходне мере у циљу побољшања успеха у виду прилагођавања рада образовно-васпитним потребама ученика, што је предочено родитељима ученика, који нису остварили позитиван успех из поједниних наставних предмета. Убеђени смо да неће изостати сагласност родитеља ученика, код којих се јавља потреба за рад по ИОП-у.

Можете погледати и прилоге РТВ Цариброд у вези са овом темом.

 

Повратак на архиву