Угледни час из српског језика и књижевности

Дана 01. априла 2015. године одржан је угледни час из српског језика и књижевности (српски као нематерњи). Час је одржан у одељењу III4 (туристички техничар) које наставу слуша на бугарском језику. Предметни професор је Наташа Глигоријевић. Наставна јединица: Историја и легенда у роману "На Дрини ћуприја".

Ученици су претходно добили истраживачке задатке:

  • о животу и делу Ива Андрића;
  • структури романа (временски период, врста романа, веза између моста и људи);
  • историјски догађаји и личности (Мехмед-паша Соколовић и Данак у крви);
  • легенде о изградњи моста и истина о догађајима;
  • подаци о мосту који и данас постоји у Вишеграду.

Излагања су праћена презентацијом са лаптопа и пројектора. Ученици су одабране цитате читали на српском и њихов превод на бугарском језику.

Остварени су васпитно – образовни циљеви часа:

  • упознавање са животом и радом Ива Андрића, усвајање знања о историјским догађајима и легендама, социјалном положају народа, њиховој различитости;
  • уочавање човекове пролазности, а трајности његових дела;
  • уочавање односа историја-легенда;
  • Навођење на размишљање о мостовима и њиховој симболичности.

"Живот је несхватљиво чудо јер се непрестано троши и осипа, а ипак траје и даље као на Дрини ћуприја"

"Животът е неразбираемо чудо, защото се непрекъснато харчи и разнася, а все пак продължава и стои здраво като моста на Дрина."

Угледни час из српског језика

Угледни час из српског језика

Угледни час из српског језика

 

Повратак на архиву