Среща на тема "Образование на български език"

На 1 ноември 2016 година, по инициатива на Министерството на просветата на Република Сърбия се проведе среща в О.У. "Христо Ботев" в Димитровград на тема "Образование на български език".

Въпросът, който многократно задаваха представителите на Министерството на просветата бе защо в О.У. "Христо Ботев" в Димитровград няма образование на майчин език.

Директорът на Гимназията "Св. Св. Кирил и Методий" Снежана Симеонова, приветства инициативата на Министерството в която вижда позитивна промяна, покана за диалог и воля за решаване на проблемите. Тя запозна присъстващите с пътя, който измина екипът на Гимназията по възстановяването на образованието на майчин български език, и посочи, че за пръв път, откако се занимава с въпросите на образованието, инициативата за провеждане на среща в Димитровград идва от Министерството.

Директорката Снежана Симеонова запозна присъстващите със заключенията на Комисията за образование при НСБНМ, които водят към разрешаване на наболялите проблеми свързани с изучаването на български език в училищата в Сърбия и с образованието на майчин език.

Текста на заключенията:

Да се изпрати искане до Министерството на просветата, науката и технологичното развитие на Р Сърбия, със закон да се провъзгласи (дефинира) български език за майчин език (задължителен предмет) в общините, в които мнозинството от населението са числещи се към българското национално малцинство, което да се прилага от следващата учебна 2016/2017 година.

Мотиви:

Образованието на майчин български език в предучилищните учебни заведения, основните и средни училища в общините, в които мнозинството от населението са българи е от съществено значение за националната идентичност на българското национално малцинство, гарантирано от Конституцията и законите на Р Сърбия.

В тези общини числещите се към българското малцинство не са доволни от статута и качеството на изучаването на майчиния български език в училищата. Броят на часовете и качеството на обучението не са достатъчни за опазване на националната и културна идентичност на числещите се към българското национално малцинство и за спазването на конституционните и законови предписания, които регулират положението и правата на националните маллцинства в Република Сърбия заради следните причини:

Българският език е дефиниран като „майчин език с елементи по национална култура”.

Самото наименование на предмета е контрадикторно заради следните причини:

 • хорариумът за майчин език трябва да бъде с по-голям брой часове,
 • майчиният език трябва да бъде задължителен,
 • оценката по майчин език трябва да се зачита в общия успех,
 • да не се провежда никакво анкетиране за изучаване на майчин език.

Имайки предвид тежкия исторически опит „анкетиране” плаши числещите се към българското национално малцинство и на практика се преобразява в политически „тест по патриотизъм” за нещо, което е естествено и признато от Конституцията с много закони в Р Сърбия. „Анкетирането” е причина на голямо недоволство, защото в конкретния случай, числещите се към българското национално малцинство се изясняват (подписват декларация), (О.У. „Христо Ботев” в Димитровград) дали тяхните деца да изучават езика на своите претци.

Таченето на идентичността е немислимо без таченето и изучаването на майчиния език. Знанието на майчиния език, наблюдавано от педагогичен аспект, е необходимо и за качествено изучаване на официалния сръбски език, езика на държавата Сърбия, чиито сме граждани.

Богатството от владеенето на езици е другото предимство, както и владеенето на езика на съседите с цел по-добро съжителство и по-високо ниво на образование, култура и комуникация, особено за българското национално малцинство, което живее в гранична зона, в географски ситуиран континуитет с народа на който принадлежи.

В Основното училище „Христо Ботев” в Димитровград, където се върши тнр. „анкетиране” , учениците се образоват на сръбски език. Родителите се страхуват да се определят децата им да се образоват на майчин български език. Факт е, че много ученици, които завършат основно си образование в Димитровград на сръбски език, продължават образованието си в Гимназия „Св.св.Кирил и Методий” в Димитровград на майчин български език. (Това потвърждава практиката от периода на възстановяването на образованието на майчин български език през учебната 2009/2010 година).

В Основното училище в Босилеград не се върши анкетиране и образованието се провежда и на майчин български език, а вече втора година и в Гимназията в Босилеград известен брой ученици се образоват на майчин език.

През настоящата година, учениците, които завършиха гимназия през 2014/2015 година и се записаха да следват във висшите учебни заведения в България, бяха доволни че имаха доказателство, че са изучавали български език или са се образовали на български език, защото знанията по национална история, култура и по български език и литература бяха условие за успешно кандидастване в българските вузове.

Въз основа на посоченото, Комисията за образование при НСБ направи следните заключения:

 • подготвителният курс за децата от предучилищна възраст да се провежда и на български език
 • български език да бъде майчин език в общините, в които числещите се към българското национално малцинство са мнозинство Димитровград, Босилеград, Бабушница (Звонци) и Сурдулица (Клисура и Божица).
 • В паралелките от 1 до 8 клас, в които образованието се провежда на сръбски език, български език да бъде задължителен предмет , оценката да се зачита и да влиза в общия успех, да не се върши тнр.”анкетиране”, а наименованието на предмета да бъде: Български език и литература”
 • 30 % от съдържанията по тнр ”елементи на национална култура” да бъдат включени в учебниците по история, география, музика и изобразително изкуство или да бъдат изготвени отделни помагала с посочените съдържания, които да се изучават по съответните предмети. В перспектива да се изготвят учебници, които ще обединят тези съдържания.
 • В посочените общини, в средните училища (Гимназия) български да се изучава като майчин език в паралелките, в които образованието се провежда на български език, а в паралелките в които образованието се провежда на сръбски език, българският език да бъде редовен предмет (задължителен), оценката да се зачита в общия успех и да не се върши „анкетиране”.
 • Наименованието на предмета да бъде: „Български език и литература”. Учебните съдържания за гимназиален курс на обучение и за средните професионални училища са подобни с учебните съдържания по сръбски език и повечето уроци са по литература. Наименованието на предмета е: „Сръбски език и литература”.
 • Учебните програми по история, география, музика и изобразително изкуство за гимназиално обучение и за средните професионални училища да включват предписания според закона обем на съдържания от 30 % и да се изучават по съответните предмети. (Когато приключи процеса на превеждането на учебниците от сръбски на български език, в учебниците по съответните предмети да бъдат включени посочените съдържания по национална култура )
 • За числещите се към българското национално малцинство, които живеят в многонационална среда (Войводина и вътрешността на Сърбия) да се изучава предмет с наименование : „български език с елементи на национална култура” или ако има желаещи, да се обарзоват на майчин български език.
 • Да се разрешат и да бъдат публикувани в „ДВ” на РС учебните планове и програми по български език и литертура за 2, 3 и 4 клас гимназия. (Националният съвет изготви учебни планове и програми по български език и литература, които предостави на Министерството на просветата и на Завода за оценяване качеството на обрзованието още през 2011 година, но е публикувана само програмата за 1 клас (9 клас) гимназия.
 • Да се печатат необходимите документи на български език (девник, свидетелства, ученически книжки и др.)
 • Да се извърши изменение на правилника за професионална подготовка в основното училище, така, че български език да преподават учители завършили българска филология (Български език и литература) с цел - подобряване качеството на преподаване на български език.

Можете да погледнете и новините на РТВ Цариброд във връзка с тази тема.

 

Обратно към новините