Класни стаи

Днешната сграда, построена през 1986 година разполага с десет класни стаи, пет богато оборудвани кабинета, коридор с прекрасни художествени картини главно от бивши ученици, след това е построена зала за физическо, библиотека с над 22 000 книги и списания на сръбски и български език.

Класна стая за чужди езици

Класна стая за чужди езици

В момента съществуват: стая по математика, стая по сръбски език, две стаи за чужди езици, стая по български език, стая по философия, стая по социология, стая по география, стая по история, стая по изобразително изкуство, както и модерни кабинети по физика, химия, биология и информатика, за които ще стане дума по нататък.

Класна стая по география    Класна стая по география

Класна стая по география

Учениците имат работни тетрадки (гимназиалните и др. паралелки) с определени текстове за определени теми. В тези тетрадки се намират въпроси и тестове, на които учениците дават отговори и получават оценки (предпочита се групова работа).

Класна стая по история

Когато става дума за история, часовете се провеждат в кабинет по история, с гимназиалните паралелки (I – IV клас), паралелките към туристическото училище ( I - IV ). Работи се групово, индивидуално и чрез работилници. Учениците ползват и книгите по история от училищната библиотека ( обща и национална история), било в час по история, на допълнително или на свободно избираемата подготовка по история. Матура държат ученици, които завършват гимназия по обща или национална история. Всяка паралелка има ученик-асистент по история. Както споменахме по-горе, в работилниците, учениците събират снимки с историческо съдържание (прави се пано) и се подреждат по хронологичен ред. Събират се стари експонати (от сферата на археологията, нумизматиката, палеографията, хералдиката), за създаването на музейна сбирка. Главната цел е самият ученик да навлезе във времето и пространството, да се запознае с нещата от миналото и да формира ясно погледа си върху света.