План и програма на работа

В нашето училище, освен Гимназия общ тип, съществува и четиригодишен Туристически профил.

Хол на училището

Хол на училището

Гимназия общ тип

Гимназия общ тип поставя преди всичко основата за по-нататъшно образование във всичките области на науката и изкуството и дава възможност на учениците да открият своята бъдеща професия. Със завършена Гимназия, учениците могат да запишат всички полувисши и висши училища ако вземат задължителните кандидатстудентски изпити.

Разписание на часовете за I клас Гимназия общ тип:

 

Име на предмета

Седмичен фонд часове

1. Сръбски език

4

2. Български език

2

3. Английски като първи чужд език

2

4. Руски или френски като втори чужд език

2

5. Латински език

2

6. История

2

7. География

2

8. Биология

2

9. Математика

4

10. Физика

2

11. Химия

2

12. Информатика

2

13. Музикална култура

1

14. Изобразителна култура

1

15. Физическо възпитание

2

16. Гражданско възпитание или вероучение

1

 

Четиригодишен туристически профил

Космополитна професия, която навсякъде по света се работи по един и същ начин. С познаване на езици, които се изучават , учениците крачат подготвени в света на туристическата индустрия – трета по размер в света. С този профил те могат да продължат образованието на следващите висши учебни заведения: икономически , юридически , филологически, философски , природо-математически (туризъм, география) както и много други полувисши и висши училища от частния и държавен сектор.

Разписание на часовете за I клас на Туристически профил:

 

Име на предмета

Седмичен фонд часове

1. Сръбски език

3

2. Български език

2

3. Чужд език I

2

4. Чужд език II

3

5. История

2

6. География

1

7. Биология

2

8. Математика

2

9. Физика

2

10. Химия

2

11. Информатика

2

12. Физическо възпитание

2

13. Основи на туризма и гостилничарството

2

14. Бизнес в туристическите агенции и хотели

4

15. Основи на икономиката

2

16. Гражданско възпитание или вероучение

1

17. Професионална практика

 

Макета Погановског манастира која се налази у холу школе

Макет на Погановския манастир, който се намира в хола на училището