Повеља о основним правима ученика

Члан бр. 1

Достојанство сваког ученика је неповредиво. Мора се поштовати и чувати.

Члан бр. 2

Сваки ученик има право на свој лични, духовни и физички интегритет. Такав интегритет означава право на личност, индивидуалну, сопствену, својих схватања и убеђења, која као таква, чини основу сваког омладинског друштва.

Члан бр. 3

Ниједан ученик не сме бити подвргнут било ком виду мучења, понижавања личности, или некој врсти законом непрописане казне.

Члан бр. 4

Сви ученици имају право на слободу мишљења, исповедања религије, изјашњавања и деловања ( деловања у законски прописаним оквирима ), ради остварења личне слободе, јасног става и суда, и то им се не сме ускратити.

Члан бр. 5

Сви ученици имају право на приватни ( интимни ) живот, који нису у обавези да икада и ни под каквим околностима ( осим у виду личне воље ) поделе са неким.

Члан бр. 6

Сви ученици имају право удруживања, груписања или формирања мирољубивих, волонтерских или било ког вида креативних друштава или организација, а у циљу општег социјалног бољитка.

Члан бр. 7

Свака врста уметничког или научног стваралаштва ученика мора се поштовати.

Члан бр. 8

Сви ученици имају једнако право на образовање, које мора поштовати свако религијско, филозофско и социјално мишљење и убеђење ученика.

Члан бр. 9

Сваки ученик има право да на основу дотадашњег знања и схватања изабере школу, било стручну или општег типа, а након њеног завршетка , прекид образовања, више школе или високо образовање.

Члан бр. 10

Сви ученици су једнаки пред републичким законима и законима локалног карактера ( школски статут, устав Ђачког парламента. . . )

Члан бр. 11

Сваки вид дискриминације заснован на полним, расним, етничким, социјалним, језичким, религијским, политичким, финансијским, филозофским, узрасним, сексуалним различитостима строго се забрањује.

Члан бр. 12

Сваки вид индивидуалности и различитости ће се поштовати.

Члан бр. 13

Једнакост различитих полова мора бити осигурана у свим областима.

Члан бр. 14

Сви ученици имају једнако право учествовања у раду њима сродних друштава и организација, чији су чланови или сарадници.

Члан бр. 15

Сви ученици имају једнако право на здравствено и санитарно исправне, материјално прикладне услове рада ради квалитетнијег учења, које установа или институција мора обезбедити.

Члан бр. 16

Сваки ученик се мора бринути о еколошкој исправности животне средине у којој живи, учи или проводи одређену количину времена.

Члан бр. 17

Сваки ученик има право да буде кандидат на изборима ученичких или омладинских организација; да гласа за особу или администрацију која највише погодује његовим убеђењима; да лично или преко свог представника тражи одговарајућу документацију; поседује право на петицију.

Члан бр. 18

Свако чија су права, прописана овом повељом, повређена има право да се жали надлежним институцијама или организацијама

Члан бр. 19

Сваки ученик који се терети да је повредио закон, односно неку његову одредбу, има право на јавно и правично разматрање кривице, уз детаљно образложење одлуке од стране представника надлежне институције.

Члан бр. 20

Сваки ученик има право на одбрану, коју спроводи он сам, помоћу сведока ( њихових исказа или живог казивања ) и одговарајућих доказа.

Члан бр. 21

Сваки оптужени ученик је невин, док се не докаже супротно; свако претходно нагађање или ширење неистина о ученичкој кривици је строго забрањено.

Члан бр. 22

Надлежне ученичке и омладинске институције се морају постарати за испуњавање сваког члана ове повеље.

Сарадња са родитељима

Сарадња са родитељима представља једну од битних претпоставки успеха у реализацији Програма рада школе. Зато ће у овој школској години бити посвећена посебна пажња тој сарадњи.

Сарадња ће се организовати путем следећих организационих облика:

  • индивидуална сарадња
  • групни разговори са родитељима
  • родитељски састанци

а) индивидуални разговори:

Ово је веома подесан облик сарадње родитеља, наставника и школског психолога, јер су наставници у прилици да у непосредном контакту добијају потребне информације о ученицима, њиховом здравственом стању и психофизичком развоју.

Приликом обављања индивидуалног разговора родитеља и одељенског старешине на разговору ће по могућности бити присутан и предметни наставник.

б) Групни састанци са родитељима

Групни састанци са родитељима заказиваће се према унапред утврђеном плану са групом родитеља код чије деце су утврђени проблеми у понашању, па у договору са родитељима треба утврдити методе и средства разрешења проблема.

ц) Родитељски састанци

Сарадња са родитељима преко родитељских састанака се посебно планира да би се успешно сагледавали и разрешавали заједнички проблеми одељења из области организација и извођења наставе, предузимање заједничких акција, адекватних мера и сл.

На одељенским родитељским састанцима се целовито анализира рад одељења, његова дисциплина, организација слободног времена ученика, понашање ученика у школи и на улици, проблем извођења екскурзије и сл.

Школски родитељски састанци на нивоу школе организоваће се на крају првог и на крају другог полугођа. Број и наслов тема које ће се у облику предавања обрадити пред родитељима на заједничким родитељским састанцима детаљно су програмирани у Програму рада Наставничког већа и школског психолога.