Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње школе

Гимназија има свој кодекс понашања који ће слусжити као норма понашања ученика и одраслих у школи.

Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и програме наставних предмета

Сваки наставни предмет пружа одређене могућности да се путем програмских садржаја врши утицај на васпитање ученика. Ниво и степен утицаја наставних предмета није само условљен врстом програмских садржаја, већ зависи и од начина конкретизације васпитних циљева и задатака, од облика, метода и средстава рада који се користе у раду са ученицима, од њихове прилагођености узрастним и индивидуалним карактеристикама ученика, од ставова наставника према садржајима које тумаче и преносе, а нарочито од степена активности ученика у васпитно-образовном процесу.

Погодним облицима, методама и средствима постављеин и разрађени васпитни циљеви могу се успешно остварити, не само код усвајања предвиђених образовних садржаја, већ и код формирања облика понашања у оквиру радног, моралног интелектуалног и других видова васпитања.

Остваривање циља и задатака васпитања у раду одељенске заједнице

Формирање успешне одељенске заједнице ученика у великој мери зависи од богатства и квалитета укупних социјалних искустава које ученици стичу кроз текуће односе у школи и друштвеној средини.

Доступним и педагошки осмишљеним радом првснствено одељенског старешине, одељенске заједнице развијаће се као јединствене, радне и друштвене заједнице у којима ће ученици уз мању или већу помоћ наставника планирати и програмирати свој рад, расправљати о свим битним питањима из живота и рада одељења, организовати групно нли појединачно укључивање у радне, хуманитарне, културне, спортске и друге акције које се организују у школи или ван ње.

Педагошки осмишљено вођење одељењске заједнице не само да доприноси развоју пожељних облика понашања и формирања колектива ученика већ је превентивна мера против негативних утицаја улице, неорганнзованих група и појединаца. Треба имати у виду да уколико се ученицима омогући да своја интересовања и потребе испоље и задовоље у школским колективима, постоји мања опасност од различитих негативних утицаја који могу да поремете ученички развој и здравље (дрога, алкохолизам, крађе, скитња и друго).

Развој одељељске заједнице је значајан и може остварнти свој циљ само уколико су се ови колективи ученика развијали систематски и добро осмишљеним педагошким радом одељењског старешине, наставника и осталих учесника уваспитно-образовном раду.

Важна је улога одељењског старешине у остваривању задатака моралног васпитања. Један од најважнијих задатака одељенског старешине је развијање и неговање моралних особина, ставова и уверења ученика. Важна област моралног развоја је васиптање ученика за правилан однос међу половима, за стварање културних, радних и моралних навика.

Одељенски старешина нарочито указује на чување школске имовине и средстава рада, а утиче и на формирање навика чувања материјалних добара школе. Он помаже да ученици заузимају критички однос према ученицима који се немарно односе према друштвеној имовини и настоји да код ученика формира позитиван став према другим ученицима одраслима и имовини. На тај начин одељењски старешина активно утиче на формирање моралних ставова и уверења код ученика. У сарадњи са предметним наставницима и педагошко-психолошком службом одељенски старешина настоји да се кроз све наставне н ваннаставне активности које организује школа, код ученика развија тачност, уредност, истрајност, упорност, марљивост и друге особине правилног односа према раду.

Улога одељенског старешине у остваривању задатака физичког и естетског васпитања огледа се у формирању културно-хигијенских и здравствених навика ученика. Одељенски старешина упућује, такође, ученике како да одржавају хигијену и уредност свог радног простора, учионице, кабинета, лабораторије и других школских просторија.

Естетска осећања својих учсника одељењски старешина развија почев од навикавања ученика на изглед учионица у којима живе и раде, развијање смисла за склоност и укусно одевање па све до организоване посете музејима, галеријама и другим културним институцијама које пружају посебне могућности за неговање естетских осећања и доживљаја.

У формирању одељењске заједнице одељењски старешина својим ставовима, односима и схватањима ствара повољну атмосферу за успостављање социјалних односа од којих зависи квалитет и степен развоја ученичког колектива.

Радни послови и задаци одељењског старешине у односу на ученика-појединца

 • Пријем и помоћ у адаптацији на школску средину
 • Прикупљање релевантних података о ученику (од родитеља, учитеља, педагога, психолога, лекара, наставника)
 • Систематично бележење података о развоју и школском напредовању ученика
 • Посматрање понашања ученика у школи и ваншколским ситуацијама
 • Саветодавни рад у решавању школских проблема
 • Примена мотивационих васпитних средстава у подстицању позитивног и осујећењу негативног понашања,
 • Решавање конкретних проблема ученика из одељења
 • Брига о здравственом стању и физичком развоју ученика
 • Интензивна сарадња са стручном службом ради подстицања активности са даровитнм ученицима и брига о ученицима који теже прате наставу и ученицима са проблемима у понашању
 • Израда анализе успеха ученика

Радни послови и задаци одељењског старешине у односу на одељенску заједницу

 • Подстицање одељенске заједнице у креирању програма рада одељенске заједнице
 • Помоћ у организовању одељенске заједннце.
 • Изграђивање имиџа одељенске заједнице (амблем, симбол, име) и осећања припадности
 • Реализовање одређених програма рада са одељенском заједницом
 • Активност на стварању здравог језгра одељења
 • Укључиваље одељења у шире активности школе
 • Организовање екскурзија и излета
 • Укључивање стручних лица из друштвене средине у сарадњу са одељенском заједницом (уметници, новинари, лекари, јавне личности) јер школа треба да буде "отворен систем"
 • Усмеравање ученика у друштвено окружење (библиотеке, клубове, центре и др.)

Радни послови и задаци одељењског старешине у односу на родитеље

 • Упознавање родитеља и прикупљање података неопходних за сарадњу са породицом
 • Информисање родитеља о њиховим правима и обавезама у односу на школовање и школу њиховог детета
 • Организовање родитељских састанака (одељенских и групних) - тематских, редовних, ванредних
 • Подстицање родитеља на индивидуалне контакте са одељенским старешином и наставницима
 • Упућивање родитеља у педагошко-психолошко образовање ("Школа за родитеље", "Умеће родитељства" - избор популарне литературе)
 • Информисање родитеља о важним активностима школе
 • Организовање заједничких разговора са наставницима и родитељима

Радни послови и задаци одељењског старешине у односу на стручне органе

 • Учешће у изради годишњег програма рада школе
 • Израда програма рада одељенског старешине
 • Остваривање увида у редовност наставе
 • Брига и решавање ситуација оптерећености ученика (контролне вежбе, тестови, писмени задаци, графички радови и др.)
 • Сарадња са наставницима у вези са избором ученика за такмичења
 • Размена мишљења и усаглашавање ставова са наставницима у доношењу одлука о изрицању васпитно-дисциплинских мера
 • Учешће у идентификацији ученика за додатни рад и допунску наставу
 • Планирање, вођење и извештавање о раду одељенских већа
 • Стручно усавршавање у оквиру одељенског и наставничког већа која ће се односити на улогу и рад одељенског старешине у односу на педагошку документацију
 • Сарадња са директором школе и стручним сарадницима на плану уједначавања вођења педагошке документације
 • Ажурно и прецизно вођење матичне и разредне књиге
 • Савесно, прецизно и садржајно вођење записника са састанка одељенских већа, наставничког већа и родитељских састанака