Структура ђачког парламента

I Опште одредбе

Члан бр. 1

Ђачки парламент чине по два посланика из сваког одељења, укупно 28 посланика.

Члан бр. 2

Посланик је обавезан да присуствује свим седницама Ђачког парламента.

Свако изостајање,било оправдано или неоправдано,се третира као изостанак са часа и мора се правдати разредном старешини.

Члан бр. 3

Председник Ђачког парламента може ставити мандат посланика на гласање,у случају да посланик не обавља своје дужности,долази нередовно на заседања и бива незаинтересован за рад Ђачког парламента.

У случају да број гласова ,,против'' мандата посланика буде већи од броја гласова ,,за'', од разредног старешине тог посланика се тражи нови представник.

Бивши посланик нема право да се поново кандидује за посланика у току текуће школске године.

Члан бр. 4

Владу Ђачког парламента формира председник парламента,док потпредседника парламента бирају посланици већином гласова;секретар парламента се бира на предлог председника.

Члан бр. 5

Влада парламента се састоји из пет министарстава и то:

 • министарство спољно-унутрашњих послова
 • министарство забаве
 • министарство за образовање и културу
 • министарство финансија
 • министарство правде

Министри могу имати своје потпредседнике, који не учествују у раду парламента, немају право гласа ни предлога.

Члан бр. 6

Ђачки парламент се може поделити у највише три целине, на основу разлике идеје и мишљења о начину рада парламента, пројеката које треба спровести, њиховој хитности и обиму.

II Начин оснивања и рада заједничке целине

Члан бр. 7

Да би се заједничка целина основала,мора постојати најмање шест посланика да је оснују.

Члан бр. 8

Заједничка целина има право на своје јединствено име,заштитни знак и пуноправну кампању за време председничких избора,али при том не сме садржати било који вид расне,верске или националне нетрпељивости.

Члан бр. 9

Свака заједничка целина је обавезна да предложи једног кандидата за председника Ђачког парламента, пет министара и план и програм рада владе Ђачког парламента.

III Начин изабира председника

Члан бр. 10

Председник Ђачког парламента се бира на школском нивоу, дисципуларно, путем тајног гласања.

Члан бр. 11

Кандидат је обавезан да помоћу расположивих огласних средстава изнесе свој план и програм за време трајања свог мандата.

Члан бр. 12

Мандат председника је у трајању од десет месеци,односно једне школске године,од дана ступања у функцију.

IV Обавезе председника,владе и посланика Ђачког парламента

Члан бр. 13

Председник Ђачког парламента предлаже Школском одбору пројекте које претходно изгласава Ђачки парламент.

Члан бр. 14

Пројекте усваја Ђачки парламент већином гласова.

Члан бр. 15

Председник има право да на основу дотадашњег искуства да предлог измене или допуне одређеног пројекта, о чему гласају посланици.

Члан бр. 16

Чланови владе, у сарадњи са свим посланицима, спроводи акције ради реализације усвојеног пројекта.

Члан бр. 17

Председник Ђачког парламента има обавезу да на сваки могући начин помогне парламенту,посланицима и ученицима онолико колико му надлежност омогућава.

Члан бр. 18

Одељење које посланик представља има обавезу да најмање једном месечно одржи одељенску заједницу,на којој се мора водити детаљан записник,ради веће могућности помоћи тој заједници.

Члан бр. 19

Посланици су обавезни да секретару парламента благовремено доставе записнике са својих одељенских заједница,ради евентуалних залагања код предметног професора,разредног старешине,директора,наставничког већа или пак школског одбора,ради побољшања оцене,ублажења казне или било ког другог вида побољшања погодног за ученика.

Члан бр. 20

За сваки вид залагања ма ког члана владе мора постојати здрава основа и добар разлог.

Члан бр. 21

Записник са захтевом за интервенцију владе мора бити потписан од стране: председника одељења,посланика одељења и подносиоца захтева.

Члан бр. 22

Влада може да прихвати или одбаци захтев,о чему јавно одлучују њени чланови.

V Надлежности министарстава

Члан бр. 23

Министарство спољно-унутрашњих послова је надлежно за:

 • повећавање стандарда ученика;
 • допринос решавању школских проблемима или проблемима који су њима сродни ;
 • повећање или прилагођавање броја ваншколских активности ученика;
 • повезивање са другим Ђачким парламентима на републичком нивоу, у виду заједничких акција и пројеката, преноса одређених искустава и знања у досадашњем раду парламената;
 • укључивање ученика у многе организације или институције сродне омладинским;

Члан бр. 24

Министарство забаве је надлежно за:

 • организовање сваког вида забавног живота унутар школе
 • едуковање младих у циљу јаснијих и критичнијих идноса према модерним и новонасталим облицима забаве
 • у случају да школа не поседује адекватан простор за одржавање манифестација забавног карактера, министарство је обавезно да простор обезбеди ( договор са другим школама,организацијама, или чак неким угоститељским објектима)

Члан бр. 25

Министарство за образовање и културу је надлежно за:

 • организовање културног живота унутар школе
 • организовање едукативних семинара, радионица и предавања
 • формирање трајних институција унутар школских објеката које ће служити за културно уздизање младих
 • помагање културно-образовним секцијама или установама (школска библиотека) унутар школе, а у виду новчане или материјалне помоћи

Члан бр. 26

Министарство финансија је надлежно за:

 • правилно распоређивање новчаних средстава из буџета Ђачког парламента, а у договору са министрима
 • изналажење нових финансијских извора, поред постојећих
 • месечно извештавање о стању буџета

Члан бр. 27

Министарство правде је надлежно за:

 • преуређење устава Ђачког парламента, односно његово прилагођавање републичким законима и законима локалног карактера ( школском статуту )
 • предлагање нових, пре свега конструктивних закона који ће допринети бољем и ефикаснијем раду Ђачког парламента