Програмски задаци и садржаји васпитног рада у школи

 1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима
  • Упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и образовним профилом. Сусрети родитеља, наставника и ученика. Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика.
  • Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње школе.
  • Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности.
  • Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе.
 2. Подстицање личног развоја
  • Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених вредности, учење видова самопотврђивања уз уважавање других личности ученика;
  • Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција.
  • Упознавање својих и туђих потреба.
 3. Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
  • Разумевање других ученнка и усклађивање њихових поступака активности у социјалној групи;
  • Развијање толеранције према разликама у мншљењима, ставовима, особинама, навикама. изгледу и потребама других;
  • Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички однос. Односи међу генерацијама. Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања односа.
  • Сарадња у школи. Припремање заједничких програма којима се побољшава квалитет живота у школи.
 4. Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба
  • Унапређивање развоја сарадничке комуникацње. Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији и тумачење критике. Изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и критиковања и пребацивања одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику;
  • Познавање невербалне комуникације и њених особености;
  • Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба.
 5. Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
  • Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој. Изграђивање и коришћење ефикасних начина за решавање проблема;
  • Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање контроле и социјалне подршке;
  • Суочавање са неуспехом. Развијање и јачање личне контроле и истрајности;
  • Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична непожељна понашања;
  • Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија)
  • Превентивне активности.
 6. Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности
  • Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, неговање моралних односа и активности.
  • Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном окружењу.
  • Афирмација позитивних примера у неговању моралности.