Медиатека

Учење је процес који траје током целог живота. Народ каже "Човек се учи док је жив". То је свеобухватни процес који се не одвија само у школама, већ свуда и свакодневно. У природи човека је да се стално доказује и бори за своје место у друштву. Нарочито је то изражено у савремено доба које се именује као доба беспоштедне борбе и конкуренције.

Рачунар у медијатеци

Рачунар у медијатеци

Свакодневно се учимо како да будемо бољи за себе, за своје најближе али и за друштво у целини. Принуђени смо да учимо на квалитетније и ефикасније комуницирање, на нове друштвене односе, на нове системе вредности. Стално стичемо нова сазнања о свету што нас окружује и о нама самима.

Опрема

Опрема

Ако је учење перманентни процес од пресудног значаја за човекову будућност, онда основни задатак школе није "научити ученике нечему или чак свему", већ научити их како се учи и мотивисати их да уче. Вреди се потрудити да учење као целоживотни процес буде ефикасније и делотворније и да учење човеку постане извор самопоуздања, независности и задовољства. То је једино могуће ако ученик постане "активни и креативни субјекат" образовног процеса. То значи да се савременом образовном технологијом омогући сваком ученику да се сходно својим способностима и склоностима опредсли и активно учествује у учењу и развијању својих радних и стваралачких могућности. Тако ће се научити и на рад и на вештину да му рад постане задовољство.

Наша је школа, свесна своје улоге, узела активно учешће у процесу школског развојног планирања и реформи образовно - васпитног рада. Сасвим је извесно да се образовање у будуће не може заснивати само на наставнику и уџбенику као јединим изворима, нити пак на школском амбијенту типа учионица са таблом и кредом. Уместо тога савремена технологија образовања подразумева нове и разноврсне методе рада, различите облике рада, укључивање у наставу што више и што савременијих средстава и техника, обезбеђивање квалитативно нових педагошких комуникација и амбијената који ће стимулисати код ученика активност, креативност, самосталност, испољавање склоности и способности. Само такав начин рада у гимназији би у савременим условима оправдао њено значење као школе која даје најопштије животно образовање и школе која даје солидну припрему за даље школовање.

Схватили смо да је сазрело време да се прекораче зидови застарелих институција, наметнутих програма и присилних метода и да се организује модерна "школа без зидова". То је и мото наше школе. Када кажемо зидови мислимо на ауторитарне, идеолошке, просторне, језичке, културне, економске и све друге зидове непримерене савременим процесима интеграција.

Наша школа је, међу првих четири гимназија у Републици, изабрана почетком 2002.год. да учествује у пилот фази Пројекта за развој школа. Министарство просвете је обучило школске развојне тимове за развојно планирање. Наш тим је јуна 2002. израдио Развојни план гимназије који је усвојен за наредне пет године. У њему су зацртани основни развојни циљеви од којих први приоритет је унапређивање и осавремењивање образовног процеса. У складу са тим урађење Пројекат Школски медија центар, којим су на конкурсу Министарства просвете обезбеђена средства за реализацију. У договореном року Пројекат је реализован уз помоћ локалне заједнице и учешћа саме школе.

Данас имамо задовољство да Вам представимо наш ШМЦ са својим садржајима и предвиђеним функцијама. Он је смештен у приземом делу школске зграде у више просторија које чине једну целину која је лако доступна са више страна и непосредно повезана са осталим деловима школе.

Средишне просторије ШМЦ су библиотека са богатим књижним фондом АВ-центар са некњижним фондом и техником за израду, систематизацију и дистрибуцију тог фонда. Главни радни простор медија центра чине просторије у којима су обезбеђени услови за индивидуалан рад или рад у малим групама и ту је приступачан сав фонд медија центра. Спољашни радни простор, чија је намена за разноврсни рад у веђим групама, чини преостали простор школе у којем се такође лако може користити фонд и техника медија центра. У склопу медија центра су и потребне помоћне просторије - магацин медија центра и санитарне просторије. Овакво решење обезбеђује потребне просторије и капацитет који је одговарајући величини наше школе, обезбеђује оптималне услове за рад и најкраће путеве за комуницирање са осталим организационим јединицама. Постоји могућност за потпуну просторну изолованост медија центра од осталог простора за случај да он ради и када школа не ради. Ту је и директни излаз (улаз) за салу, предвиђену по главном пројекту школе, која би имала намену за рад у великим групама и за културно-уметничке активности (предавања великим групама, пројекције, школске приредбе и слично.) Водећа идеја при пројектовању ШМЦ је да се обезбеди мултимедијска настава и учење. То подразумева учење као свеобухватни чулни доживљај, односно да се код ученика ангажује више чулних канала при учењу. Ученици се доводе у прилику да чују (осим наставника, друге и себе - директно или са аудио записа), да виде (снимљене појаве и догађаје, анимације, недоступне детаље и објекте, цртеже, графике, упечатљив приказ података), да осете кроз различите радионице, огледе или кроз истраживачке, стваралачке и уметничке радове ученика, какво је њихово место у окружењу. Адекватном организацијом наставе да се ученици доведу у ситуацију да мисле, откривају и закључују и на крају да се доведу у прилику да се искажу, ураде, креирају. То су одлике савремене образовне технологије, при чему се тежиште са технологије наставе пребацује на технологију учења. На тај начин ученици постају активни учесници у образовном процесу. Интеракција наставник - ученик више неће бити једносмерна већ двосмерна. Мења се и досадашња улога наставника. У новој улози наставник је предавач али и сабеседник. Он је инструктор, сарадник, саветник и координатор укупног образовног процеса. У амбијенту ШМЦ он добија могућност да се креативније испољава али и стално стручно усавршава. Основно је да у оквиру датог програма обезбеди што богатију и ефикаснију понуду ученицима за учење, да организује адекватне облике рада и примењује разноврсне методе рада. Наставник при том треба да уочава и уважава индивидуалне склоности и различитости ученика и сходно томе да врши дидактичку диференцијацију наставе. Како би се обезбедиле предвиђене функције медија центра Пројектом су обезбеђене три обуке наставника по акредитованим програмима од стране Министарства и једна обука за ученике.

Сходно реализованом пројекту ШМЦ је опремљен специјално креираним намештајем за индивидуални рад или рад у малим групама, адекватним радним столовима за особље медија центра, мобилним столовима за транспорт АВ опреме и наменским орманима и сталажама. Медија центар је захваљујући пројектом обезбеђен са 4 компјутера, скенером, штампачем, видеопројектором, видео камером, копир апаратом а има још и кинопројекторе, видеа, телевизоре, дијапројекторе, графоскопе, фотоапарат, касетофоне, грамофон и технику за озвучење. Од постојећег дидактичког материјала, али и од новог, систематизоваће се фолиотека, видеотека и фонотека, а од књижног фонда посебноје организован садржај који упућује кориснике на одређене изворе информација или путем којег се могу добити жељене информације. При том се мисли на енциклопедије, библиографије, лексиконе, речнике, сажетке, периодичне публикације и каталоге.

Очекујемо да ће медија центар обезбедити стално унапређивање и осавремењивање наставе и учења у нашој школи и веће и квалитетније знање ученика. У будућности планирамо да се медија центар отвори за све заинтересоване кориснике изван школе чиме се отвара могућност прибављања средстава за набавку нове савремене опреме.