Медиатека

Ученето е процес, който продължава през целия живот. Народът казва “Човек се учи докато е жив”. Това е всеобхватен процес, който не протича само в училищата, но всекидневно, навсякъде около нас. В човешката природа е залегнало желанието постоянно да се доказва и да се бори за мястото си в обществото. Това особено проличава в настоящето, което характеризира безпощадна борба и конкуренция.

Компютър в медиатеката

Компютър в медиатеката

Всекидневно учим да бъдем по-добри за себе си, за близките, но и за обществото въобще. Наложи се да се учим на по-качествена и по-ефективна комуникация, на нови обществени отношения, други стойности. Постоянно се обогатяваме с нови познания за света, който е около нас, както и за самите нас.

Екипировка

Екипировка

Ако ученето е непрекъснат процес от огромно значение за бъдещето на хората, тогава основната задача на училището не се състои в това да “научим учениците на нещо или на всичко”.Трябва старание ученето като продължаващ процес да бъде по-ефективно и по-плодотворно и да стане извор на по-голяма самонадеяност ,на независимост и удоволствие.Това е възможно единствено ако ученика стане “активен и съзидателен творчески субект” в образователния процес.Това означава, че посредством съвременните образователни технологии трябва да се подсигури на всеки ученик според способностите и интересите му, за които се определи да вземе активно участие в учебния процес и в развитието на работните си и съзидателни и творчески възможности. По този начин ще се учи на творческа работа и на умение и труда ще му бъде удоволствие.

Нашето училище, осъзнавайки ролята си, взе активно участие в процеса на училищното развитие и планиране и в реформата на образователно-възпитателната работа. Образователният процес в бъдеще не може да се реализира само посредством преподавателя и учебника, нито пък само в учебна стая с черна дъска и тебешир. Съвременните технологии в образователния процес изискват нови и различни методи и форми на работа и включват все по-съвременни съоръжения , подсигуряват по-качествена, нов вид педагогическа комуникация и обстановка, в която ще насърчава учениците към активност, творческа работа, самостоятелност , по-добра изява. Реализирането на учебния процес в Гимназията по такъв начин в съвременни условия ще оправдае значението й на училище, което дава най-общо образование в живота на човек и училище, което дава добра подготовка за по нататъшно учене.

Разбрахме, че е време да се премахнат стените на отживелите стари институции, на натрапените програми и наложени методи, и че узря момента да заживее и да се организира модерно “училище без стени “Това е девиза на нашето училище.Когато казваме стени имаме в предвид авторитарните, идеологическите, просторните, езиковите, културните, икономическите и всички други стени, които не съответстват със съвременните процеси на интеграция.

Нашето училище е между първите четири гимназии в Републиката, избрано в началото на 2002 год. да участва в пилот етапа на Проекта за развитие на училищата. Министерството на просветата обучи екипи за развойно планиране. Екипът изготви през юни 2002 година план за развитие, приет за предстоящите 5 години.Основните цели на развитието, които включва плана дават приоритет на подобряването и осъвременяването на образователния процес.В съответствие с това изготвен е Проект Училищен медия център, с помощта на който, а посредством конкурса на Министерството на просветата са подсигурени средства за реализацията му. В договорения срок Проекта е реализиран с помощта на местната общност и участие на училището.

Днес, имаме удоволствието да Ви представим нашият ШМЦ със съдържанията и предназначението му. Той се намира на първия етаж на зданието и е разположен в няколко помещения, които представляват една цялост достъпна от повече страни и пряко свързана с останалите помещения на училището.

Централното помещение на ШМЦ е библиотеката с книжното си богатство, АБ центъра с не книжен фонд и техника за изработка, систематизация и дистрибуция на фонда. Главното работно място в медия центъра са помещенията, в които са подсигурени условия за индивидуална работа или работа в малки групи и тук е леко достъпен целокупният фонд и техника на Медия центъра. Външното работно пространство, предназначено за различни видове работа в по-големи групи, са останалите части на училището, в които също така могат да се използват фонда и техниката от Медия центъра. В състав на Медия центъра са и необходимите помощни помещения- склада на Медия центъра и санитарните помещения. Такова решение подсигурява необходимите помещения и капацитет, които отговарят с размера на училището, отваря оптимални условия за работа и най-преките пътища за комуникация с останалите организационни единици. Съществува възможност за пълна просторна изолираност на Медия центъра от останалите помещения за случай да работи и когато училището е във ваканция.Тук е и директният вход /изход/ за салата, предвиден в главния проект на училището,а които ще имат приложение за работа в големи групи и за културно-художествени активности/ лекции в големи групи, прожекции, ученически представления и подобни/. Водещата идея на ШМЦ е да се подсигури мултимедийно обучение и учене. Това подразбира ученето като всеобхватно осезаемо чувство, с други думи при учениците да са включени повече сетивни канали. Учениците ще имат възможност да чуват /освен учителя, другите и себе си-пряко или посредством аудио-записа/, да видят /заснети явления и събития, анимации, недостъпни детайли и обекти, картини, графика, представяне на данни/,да почувстват чрез различни “работилници”, огледи или чрез изследователски, ученически творчески труд и творби от изкуството, мястото си в обкръжението. С подходящо организиране на обучението учениците ще имат възможност да мислят, разкриват и правят изводи и на края да се изкажат, и проявяват с творчески труд. Това характеризира съвременните технологии, при което тежестта от технологиите на обучението се преминава в технологията на ученето.По такъв начин учениците стават активни участници в образователния процес. Взаимодействието преподавател-ученик вече няма да бъде еднопосочна, но двупосочна. Променя се и досегашната роля на преподавателя. В новата си роля учителят е лектор, но и събеседник.Той е инструктор, сътрудник, съветник и координатор в общия образователен процес.В обстановката с ШМЦ той придобива възможност да се проявява с творчески труд, но и постоянно да се усъвършенства. Основно е в рамките на дадена програма да предизвика по-богат и по-ефективен интерес на учениците към ученето, да организира подходящи форми на работа и прилага различни методи. Учителят трябва да наблюдава и уважава индивидуалните склонности и различия между учениците и сходно с това да върши дидактическа диференциация в процеса на обучението.

За изпълнение на основните предназначения на Медия центъра чрез Проекта са подсигурени три курса за обучение за преподавателите по акредитирани програми от Министерството и един курс за обучение на учениците. Сходно с реализирания проект ШМЦ е оборудван със специални мебели и съоръжения за индивидуална работа или работа в малки групи, със съответни работни бюра за персонала в Медия центъра, с подвижни бюра за транспорт на АБ съоръжения и специално предназначени секции и полици. Благодарение на Проекта Медия центъра е оборудван с 4 компютри, скенер, принтер, видео прожектор, видеокамера, копирен апарат/ксерокс/, но разполага и с още кино прожектори, видео апарати, телевизори, прожектори, шрайб прожектори, фотоапарат, касетофони, грамофон и усилватели. От дидактическите материали, с които вече разполага и от новите ще се систематизира фолио колекция, колекция от видео материали и фонотека, а от книжния фонд отделно е организирано съдържание, което насочва потребителите към определени извори информации или начини по които могат да се намерят търсените информации. Става дума за енциклопедиите, библиографиите, лексиконите, речниците, периодичните публикации и каталози.

Убедени сме, че Медия центъра ще подсигури постоянно усъвършенстване и осъвременяване на учебния процес и ученето в нашето училище и по-добри и по-качествени знания на учениците. Планираме в бъдеще Медия центърът да бъде открит за всеки заинтересован потребител и извън училището, с което се създават възможности за събиране на средства за оборудване на нови съвременни съоръжения.